Ogłoszenia dla pracowników

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/61/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/59/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 lipca 2018r.

w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień w dyscyplinie nauk o zdrowiu w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im .Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/58/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie prowadzenia studiów wspólnych z uczelniami zagranicznymi

Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/57/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/55/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie realizacji Projektu pn.: „Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/52/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego, stron internetowych oraz portali społecznościowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/46/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/45/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/39/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/38/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/37/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/36/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/ 35 /2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem ZP-371/36/18

Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/ 34/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Pismo okólne Nr 2 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie świadczenia usług prawnych na rzecz  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/31 /2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem KZ-371/9/17

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/30/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

w sprawie sprawozdań z realizacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/29/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/28/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/26/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 24/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca marca 2018 r. do czerwca 2018r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/ 107/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/19/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2018r.

Pismo okólne Nr 1 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie obowiązku rejestracji w systemie Egeria  umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych przez Uczelnię  z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/17/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wyliczania wynagrodzenia pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/16/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych sprzętu komputerowego będącego własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/106/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/5/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/151/2017 z dnia 17 listopada 2017 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Nauczyciel – Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zarządzenie wewnętrznego Nr R-0161/4/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zaproszenie dla Młodych Pedagogów

do udziału w XXXII Letniej Szkole Młodych Pedagogów, która odbędzie się w dniach 17-22 wrzesień 2018 r. w Łagowie Lubuskim.  Tegorocznym gospodarzem jest Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Tematem LSMP jest: Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?
Więcej informacji:
Kierownik Naukowa XXXII LSMP, prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa
(maria.dudzikowa@wp.pl);
Sekretarz Naukowa XXXII LSMP, Prezydentka Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2017/2018 dr Magdalena Zapotoczna (m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl)

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/172/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu wewnętrzne Nr R-0161/125/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przeliczeń etatowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/170/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie weryfikacji godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/169/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/163/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT NR 5/2017 REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 15 listopada 2017 r.
zalacznik_
w sprawie trybu postępowania w przypadku wniosków o udzielenie zamówienia publicznego nieplanowanych

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/145/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/136/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie kursów języka angielskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/134/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny awansu lub przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/133/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/131/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/126 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku 5 publikacji dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem KZ-371/74/17

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/125/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/91/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 lipca 2017 w sprawie działania Zespołu realizującego projekt pn.:„Inkubator Innowacyjności + „ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” finansowanego w ramach PO IR 2014-2010 (Działanie 4.4)

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/124/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/122/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego R-0161/67/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/120/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/97/ 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/ 94 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających, szkoleń oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/91/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie działania Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator Innowacyjności + „ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” finansowanego w ramach PO IR 2014-2020 ( Działanie 4.4 )


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/89/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lipca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/9/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2017 r.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/88/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zasad dystrybucji egzemplarzy publikacji z Wydawnictwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/ 87 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych


Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/84 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie wewnętrzne R-0161/82/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/79/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/78/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 czerwca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/27/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/77/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie organizacyjne (OS) w ramach programu ERASMUS+


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/69/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie odpłatności za szkolenie nt. ARS MOLLIS – Rzecznicy Nauki na rzecz pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w roku akademickim 2016/2017


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/68/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Systemu POL-on oraz Wydziałowych Koordynatorów Systemu POL-on w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne R-0161/67/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-.0161/66/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie procedur wewnętrznych związanych z prowadzeniem wspólnych studiów i wydawaniem dyplomów we współpracy z uczelniami zagranicznymi


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/65/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/64/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie prowadzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie procedur zarządzania ryzykiem


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/62/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa informacji, zastępcy Administratora bezpieczeństwa informacji, Administratorów systemów informatycznych oraz określenia zadań Lokalnych administratorów danych osobowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/61/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/60/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/59/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie realizacji Projektu „BERUF” pomiędzy Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R -0161/ 57/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr R- 0161/ 28 /2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/56/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator Innowacyjności +”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pn.: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” finansowanego w ramach PO IR 2014-2020 (Działanie 4.4).


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/10/2017

z 11 kwietnia 2017 r.

powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/9/2017

z 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds.  przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych polegających na przebudowie laboratorium nr 233 w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15.


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/8/2017

z 6 marca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej pola spisowego 140 w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505.


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/7/2017

z 6 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót budowlanych polegających na wymianie drzwi do pomieszczenia księgarni ADYTON w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/54/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017r.

zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postepowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/53/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego o raz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/52/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia na odległość w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/51/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R -0161/ 48 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania i odpowiedzialności dziekanów oraz dyrektorów instytutów, dyrektorów kolegiów i dyrektorów jednostek międzywydziałowych


Dzień Rektorski

Z powodu trudnych warunków pogodowych JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza 19 kwietnia br. dniem rektorskim (odowołane zajęcia dydaktyczne)


Pismo okólne Nr 1 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie podpisywania umów cywilnoprawnych


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 45 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie powołania stałej komisji prowadzącej postępowania przetargowe bądź negocjacje mające na celu najem/dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/44/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/78/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów


Zarządzenie wewnętrzne R-0161/43/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2017 r.

dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 42 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii


Komunikat Kanclerz AJD z 10.03.2017 r.

dotyczy: przygotowania postępowania na zakup artykułów biurowych przez jednostki uczelni w okresie kwiecień 2017 – kwiecień 2018


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/41/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

w sprawie realizacji Projektu „Innovative Counselling to Promote the Participation of People 50+ on the Labour Market and in Societal Life (InCounselling 50+)” w ramach Programu Erasmus+ 2016-1-DE02-KA202-003399


Zarządzenie wewnętrzne Nr R –0161/40/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie badań ankietowych oceny współpracy Wydziału z Interesariuszami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i realizacji kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161 /39/ 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego zarządzeniem wewnętrznym Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nr R-0161 / 137 / 2016 z dnia 14. 12. 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/37/ 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/99/ 2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 36/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/73/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/32/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych


Zarządzenie Nr R- 0161/31/ 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/29/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/28/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich spoza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki


Zarządzenie R-0161/ 26/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Zarządzenie R-0161/127/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia i analizy badań ankietowych dotyczących oceny satysfakcji z pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/6/2017

z 7 marca 2017 r.

w sprawie wystawiania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i realizacji tych zamówień


Zarządzenie wewnętrzne RK-0160/6/2017  Kanclerza AJD
z 3 marca 2017 r.

w sprawie zasad zakwaterowania w pokojach hotelowych w obiekcie Akademickiego Centrum Sportowego przy ul. Zbierskiego 6


Komunikat Kanclerza AJD RK-015/4/2017
z 2 marca 2017 r.

w sprawie zmiany procedury udzielania zamówień publicznych w przedmiocie dostaw mebli w roku 2017


Zarządzenie wewnętrzne RK-0160/4/2017  Kanclerza AJD
z 16 lutego 2017 r.

w sprawie zakwaterowania w pokojach gościnnych w obiekcie dydaktycznym przy ul. Waszyngtona 4/8


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru”


Zarządzenie nr R0161/24/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/23/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie: stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach


Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/22/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postepowania habilitacyjnego o raz postepowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/21/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowi


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/ 20 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenie Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/19/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/18/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/102/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach


Komunikat nr 2/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Komunikat nr 1/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie trybu postępowania w przypadku wniosków o udzielenie zamówienia publicznego – nieplanowanych


Zarządzenie wewnętrzne Kanclerza AJD nr RK-0160/3/2017
z  dnia 03.02.2017

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngotna 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego- etap I


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowiskach: adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/14/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych


Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/15/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/72/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2016/2017


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/13/2017 Rektora Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Konsolidacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2017

z dnia 30 stycznia 2017 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

zmieniające Zarządzenie Nr R- 0161/34/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Umowa o współpracy badawczej” realizowany w ramach współpracy pomiędzy Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit w Mannheim a Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 10/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr R-0161/94/2012 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Deklaracji o Odpowiedzialności Materialnej


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/9/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2017 r.


Zarządzenie wewnętrzne Kanlerza AJD RK-0160/2/2017
z 18 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na najem powierzchni – punkt ksero w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15


Zarządzenie Nr R-0161/ 8 /2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. orderów, odznaczeń i nagród Ministra na kadencję 2016-2020


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/7/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/6/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania stanowisk pracy przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Szanowni Państwo,

Informujemy,  że na stronie Akademii w zakładce ‚Nauka/Ocena okresowa nauczycieli’ zamieszczone zostały następujące dokumenty:

– uchwała Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
– arkusz oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego w wersji edytowalnej.

Oba dokumenty znajdą Państwo także w załączeniu. Regulamin oceny oraz Arkusz zatwierdzone uchwałą Senatu Nr 10/2017 obowiązują od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.

Magdalena Gawrońska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Komunikat Kanclerza AJD  z 12 stycznia 2017 r. 

w sprawie wygenerowania zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2017 oraz procedur udzielania zamówień publicznych w roku 2017 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Kanclerza  AJD  RK-0160/1/2017
z 9 stycznia 2017 r.

w sprawie wykonania zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/141/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 grudnia 2016 r.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/5/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

uchylające zarządzenie nr R-0161/79/2016 z dnia 29 września 2016 r.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/4/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/93/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-.0161/3/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/2/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R-0161/76/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/144/ 2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie R-0161/30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym


Zarządzenie Nr R-0161/143/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych – Doradztwo zawodowe cykl I w roku akademickim 2016/2017


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/142/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 grudnia 2016 r.

dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/141/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Akademii oraz wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona informacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/ 140 /2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu audytu na 2017 rok


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/139 / 2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią cykl II w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 (semestr zimowy).


Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/138/ 2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość


Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/137/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zarządzenie wewnętrzne Kanclerza  AJD nr  RK-0160/19/2016
z 13 XII 2016 r.

w sprawie udostępnienia (w tym wypożyczania poza teren Uczelni) mienia stanowiącego jej własność.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/136/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Pedagogicznego dra hab. prof. AJD Eligiusza Małolepszego, studenci II roku Fizjoterapii, którzy są zainteresowani międzynarodowym egzaminem TOEIC mogą wziąć udział w prezentacji, która odbędzie się 14.12.2016 r. w godz. 10:15-11:45 w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8, sala nr 121. Uczestnicy w tych godzinach są zwolnieni z zajęć.


Zarządzenie Nr R-0161/131/2016 Rektora  AJD w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020


Zarządzenie wewnętrzne R-0161/128/2016 Rektora AJD
w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi.


Zarządzenie wewnętrzne R-0161/127/2016 Rektora  AJD

w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia i analizy badań ankietowych dotyczących oceny satysfakcji z pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie R-0161/79/2016 Rektora AJD w Częstochowie

z dnia 29 września 2016 r.

dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/121 /2016 Rektora AJD
z dnia 21 listopada 2016 r

w sprawie tworzenia planów i składania wniosków o udzielenie zamówień publicznych i wniosków o finansowanie w ramach pozostałych środków budżetowych w systemie informatycznym EGERIA


KOMUNIKAT KANCLERZA
z dnia 21 listopada 2016 r

w sprawie planowania  w systemie informatycznym Egeria na rok 2017


Zarządzenie wewnętrzne NR R-0161/119/2016 Rektora AJD
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/120/2016 Rektora AJD
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Przewodniczących: Uczelnianej Komisji Oceniającej, Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Komunikat Kanclerza AJD z 17.11.2016 r.

w sprawie terminów postępowań na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, kopiarek,  sprzętu projekcyjnego


Zarządzenie wewnętrzne Kanclerza AJD  nr RK-0160/17/2016
z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie udostępniania ( w tym wypożyczania poza teren Uczelni) mienia stanowiącego jej własność.


Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/117/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


 

 


 


 

Ważne akty prawne

(instrukcja)

 

 

Logo IWF

Logo IWFTiF - Corel 11.0 (.zip)

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie