Ogłoszenia dla pracowników

Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/98/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich ciągłych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/96/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie finansowania praktyk na kierunku Fizjoterapia

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/89/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/84/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/83/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 01 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/77/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/144/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2017r w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursów języków obcych organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/76/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat” w roku akademickim 2018 / 2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/66/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/61/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/59/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 lipca 2018r.

w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień w dyscyplinie nauk o zdrowiu w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im .Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/58/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie prowadzenia studiów wspólnych z uczelniami zagranicznymi

Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/57/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/55/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie realizacji Projektu pn.: „Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/52/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego, stron internetowych oraz portali społecznościowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/46/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/45/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/39/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/38/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/37/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr R – 0161/36/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/ 35 /2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem ZP-371/36/18

Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/ 34/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Pismo okólne Nr 2 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie świadczenia usług prawnych na rzecz  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/31 /2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem KZ-371/9/17

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/30/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

w sprawie sprawozdań z realizacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/29/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/28/ 2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/26/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 24/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca marca 2018 r. do czerwca 2018r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/ 107/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/19/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2018r.

Pismo okólne Nr 1 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie obowiązku rejestracji w systemie Egeria  umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych przez Uczelnię  z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/17/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wyliczania wynagrodzenia pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/16/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych sprzętu komputerowego będącego własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/106/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/5/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/151/2017 z dnia 17 listopada 2017 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Nauczyciel – Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zarządzenie wewnętrznego Nr R-0161/4/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zaproszenie dla Młodych Pedagogów

do udziału w XXXII Letniej Szkole Młodych Pedagogów, która odbędzie się w dniach 17-22 wrzesień 2018 r. w Łagowie Lubuskim.  Tegorocznym gospodarzem jest Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Tematem LSMP jest: Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?
Więcej informacji:
Kierownik Naukowa XXXII LSMP, prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa
(maria.dudzikowa@wp.pl);
Sekretarz Naukowa XXXII LSMP, Prezydentka Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2017/2018 dr Magdalena Zapotoczna (m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl)

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/172/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu wewnętrzne Nr R-0161/125/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przeliczeń etatowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/170/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie weryfikacji godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/169/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/163/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT NR 5/2017 REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 15 listopada 2017 r.
zalacznik_
w sprawie trybu postępowania w przypadku wniosków o udzielenie zamówienia publicznego nieplanowanych

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/145/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/136/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie kursów języka angielskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/134/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny awansu lub przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/133/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


 


 

 


 


 

Ważne akty prawne

(instrukcja)

 

 

Logo IWFTiF - Corel 11.0 (.zip)

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie