Turystyka i Rekreacja

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja jest niedawno powołanym w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących i najbardziej zbieżnym z kierunkiem kształcenia Wychowanie Fizyczne. Studenci Turystyki i Rekreacji Przygotowywani są w zakresie trzech specjalności tj. Obsługi Ruchu Turystycznego, Odnowy Psychofizycznej i Instruktora Rekreacji. Specjalności te poza podstawowymi wymaganiami omawianego kierunku rozszerzają zakres zawodowy absolwenta tak by jego kompetencje były jak najszersze. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są wyzwaniem dla lokalnego rynku turystycznego wyżyny krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej jak i przygotowują absolwentów z zakresu ruchu turystycznego dają im wiedzę umiejętności i kompetencje do pracy w biurach turystycznych i tworzenia własnych biur. Istotnymi dla prowadzonego kierunku Turystyka i Rekreacja są uprawiane na nim nauki związane z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych. Student podczas odbywania nauki zapoznaje się z podstawowymi zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego i środkami dobieranymi tak by funkcje te podtrzymywać na optymalnym poziomie w jak najdłuższym czasie ontogenezy. Ponadto wzorce z zakresu nauk społecznych sytuują studenta w obrębie danej społeczności i uczą go współdziałania w grupie. Odbywane praktyki w różnych ośrodkach mających na celu relaksacje, umacnianie zdrowia i działalność poznawczą różnych obszarów turystycznych podsumowują praktycznie zakres zdobywanej wiedzy, prowadzą do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Możliwości odkrywania różnych walorów turystycznych dokonujące się podczas studiowania i praktyk rozszerzają horyzonty myślowe studenta kierunku turystyki i rekreacji , który przez to staje się równorzędnym partnerem dla studentów innych kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Specjalność:Obsługa ruchu turystycznego

Studenci tej specjalności rozwijają i zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej obsługi nasilającego się we współczesnym świecie ruchu turystycznego tak krajowego jak i międzynarodowego. Poza przedmiotami praktycznymi związanymi z tą specjalnością, muszą posiąść stosowne umiejętności i kompetencje w zakresie języków obcych, celem kontaktowania się na forach międzynarodowych. Mają również posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych, szybkich form kontaktów międzyludzkich, jak i prowadzenia nowoczesnego biznesu.

Specjalność:Odnowa Psychosomatyczna

Specjalizacja z zakresu Odnowy Psychosomatycznej rozszerza kompetencje absolwenta o możliwości relaksacyjne organizmu. Omawiany kierunek wraz ze specjalizacjami dotyczy odnowy sił biologicznych człowieka i stawia Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie odmiennych od dotychczasowych kierunków kształcenia. Jest to kierunek, który we współczesnej cywilizacji odgrywa istotną rolę szczególnie dla ludzi intensywnie pracujących umysłowo jak i również dla tych, którzy zajmują się pracą fizyczną. Stosowane środki odnowy organizmu zaczerpnięte są ze współczesnej fizjoterapii, pielęgnacji ciała jak i użytecznego spędzania czasu wolnego.

Specjalność:Instruktor Rekreacji Ruchowej

Wiedza, umiejętności i kompetencje Instruktora Rekreacji Ruchowej powinny w całości pokrywać zapotrzebowanie społeczne na: zagospodarowanie czasu wolnego, szybką regenerację sił człowieka, umiejętność dostrzegania walorów środowiska naturalnego współczesnego człowieka. Student musi mieć umiejętność współpracy z ludźmi w każdym wieku i umieć zorganizować czas wolny ludzi w różnych środowiskach.

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie