Wychowanie Fizyczne

Zadaniem programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów. Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych form sportu, rekreacji i turystyki.

Specjalność: Nauczycielska

Dzięki uzyskaniu zakładanych efektów kształcenia w modułach specjalizacji nauczycielskiej absolwent osiągnie kwalifikacje pozwalające na skuteczne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na poziomie szkoły podstawowej. W szczególności będzie on przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych absolwent powinien umieć wspierać wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. Ponadto absolwent będzie przygotowany do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu oraz do efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządem głosu. Podstawowym zadaniem kadry dydaktycznej będzie położenie nacisku na wyrobienie
w studentach umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka oraz kreowanie wizerunku przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, który wyraża gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego oraz ustawicznego kształcenia się.

Specjalność: Instruktorska

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalności instruktorskiej oprócz podstawowej wiedzy z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej absolwent przygotowany będzie do pracy poza oświatą jako specjalista do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie lub dyscyplinach na poziomie instruktora sportu. Celem pracy instruktora sportu jest podniesienie ogólnej sprawności podopiecznych lub ich specjalistycznego przygotowania do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Dzięki zdobyciu właściwych kwalifikacji z zakresu dodatkowej specjalizacji absolwenci zostaną lepiej przygotowani do konkurowania na rynku pracy.

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii | Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie